Přejděte na obsah.

Udržitelný rozvoj a environmentální osvěta v Českém krasu

Cíl projektu: Cílem projektu je v úzké spolupráci se Správou CHKO Český kras a dalšími regionálně významnými organizacemi všestranně podporovat udržitelný rozvoj širšího regionu Chráněné krajinné oblasti Český kras. CHKO Český kras je nejbližší „přípražské“ velkoplošné chráněné území. Je výrazně exponováno krátkodobé turistice a v poslední době také tlaku intenzivní stavební činnosti. Agentura Koniklec zahájila v roce 1998 společný projekt se Správou CHKO. O jeho historii si přečtete více v jednotlivých výročních zprávách zde. Projekt se v současné době skládá z následujících činností:

  Strategický plán udržitelného rozvoje Českého krasu
  garant: Mgr. Michael Pondělíček
  hlavní sponzoři: Státní fond životního prostředí ČR, Regionální environmentální centrum ČR
  www stránky projektu: http://spurck.agenda21.cz

  Cíl projektu: vytvořit a naplňovat strategický dokument respektující principy udržitelného rozvoje a získat pro něj co nejširší podporu důležitých regionálních činitelů a institucí.

  Práce na strategickém plánu začaly v roce 1998 a pokračovaly v roce 1999 provedením anket mezi důležitými činitely v regionu. V listopadu 2000 navštívil území americký konzultant, odborník na místní plánování Brian Hill, profesor na Allegheny College, PA. Jeho konzultace významně přispěla dalšímu vývoji projektu. Po zopakování anket a řadě jednání se podařilo připravit dokument k veřejnému projednání. To se uskutečnilo nejprve v roce 2001 a poté v roce 2002. V druhé polovině roku 2003 proběhlo závěrečné připomínkové řízení. Konečně na přelomu roku 2003 a 2004 byl dokument oficiálně zveřejněn i se seznamem institucí, které k němu právoplatně přistoupily. SPUR ČK je dokumentem vyjadřujícím konsensus významných činitelů v regionu. Je dále zapotřebí jej rozpracovávat formou akčních plánů a přizpůsobovat dalším vznikajícím strategickým dokumentům. V zásadě by však měl zůstat konzistentním vyjádřením vůle k udržitelnému a převážně neprůmyslovému rozvoji regionu.

  Akční plán „Voda“
  garant: RNDr. Štěpán Hřebík
  hlavní sponzor: Ministerstvo životního prostředí, Nadace VIA

  cíl projektu: vytvořit a naplňovat dokument navazující na Strategický plán udržitelného rozvoje Českého krasu v oblasti ochrany podzemních i povrchových vod, vodních ekosystémů a protipovodňové ochrany. V roce 2005 zpracoval dokument s úplným názvem „Plán ochrany vodních a mokřadních ekosystémů Českého krasu“. Strategie se skládá z rozborové a návrhové části. Analyzuje současnou situaci v regionu, již zpracované studie, i realizovaná opatření . Navrhuje konkrétní opatření na zlepšení situace, a zodpovědnost za tyto kroky. Dokument je k dispozici ke stažení zde.

  Brány do krasu a šetrná turistika
  garant: Miroslav Lupač

  hlavní sponzor: Ministerstvo životního prostředí

  Projekt navazoval na Koncepci udržitelného turismu v regionu Českého krasu. Jeho cílem bylo inovovat stávající zastaralý informační systém pro návštěvníky CHKO a výrazněji označit vstupní body a nejvýznamnější místa v CHKO. Dále byla součástí projektu podpora rozšiřování cyklostezek v Českém krasu, spolupráce při tradičních akcích pro návštěvníky – turisty (Evropský den parků, úklidové brigády). V roce 2004 se podařilo ve spolupráci s firmou Geodézie online vytvořit nové turistické mapové podklady celé CHKO v měřítku 1:25000. Tato mapa byla s aktualizovaným textem o CHKO přenesena na tabule 950 x 700 mm, které byly v roce 2005 postupně instalovány na exponovaných místech CHKO.

  Ekologická výchova
  garant: Sdružení pro EV Tereza, Barbara Doležalová
  hlavní sponzor: SFŽP ČR, Český nadační fond pro vydru Třeboň

  Výchovné programy pro děti jsme v Českém krasu poprvé uspořádali v roce 1999. V roce 2004 jsme díky grantu SFŽP ČR mohli uskutečnit kampaň pro druhý stupeň základních škol „(Ne)namoč se!“. Spolu se Sdružením Tereza jsme připravili 3,5 hodinový výukový program pro druhý stupeň základních škol Program byl zaměřen na témata související s vodou (život ve vodě, voda v krasu, ochrana povrchových a podzemních vod), ochranu ohrožených obyvatel vodních ekosystémů, trvale udržitelný rozvoj, Agendu 21 a Chráněnou krajinnou oblast Český kras. Od 7. do 25.6. se uskutečnilo celkem 9 programů, kterých se zúčastnilo celkem 163 dětí z 6 škol. V současné době připravujeme pokračování programu pro rok 2005. Navazujícím projektem EV v Českém krasu byl v roce 2005 program pro první stupeň ZŠ „Viděli jste děti vydry? Víte, že tu s námi bydlí?“. Program navazuje na širší projekt zaměřený na ochranu tohoto ohroženého obyvatele vodního ekosystému, který jsme uskutečnili v roce 2004. Děti z prvního stupně základních škol se zúčastnili vědomostní a výtvarné soutěže. Nejlepší kolektiv za odměnu v červnu 2005 navštívil vydří záchrannou stanici v Pavlově. Vernisáž a následná výstava dětských prací se uskutečnila ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně v září, resp. říjnu 2005. Chcete-li, navštivte naše stránky o vydře: http://vydra.koniklec.cz

  Pasport povodňových zábran v záplavovém území dolní Berounky a jejích přítoků
  garant: Miroslav Lupač
  hlavní sponzor: Nadace Partnerství

  Projekt byl dokončen na jaře 2006. Cílem projektu bylo zmapování bariér (stavby, mosty, jezy, břehové návozy, atp.) v záplavových územích Berounky a jejích přítoků na území CHKO a formulování stručných základních návrhů na opatření. Vlastní mapování toků proběhlo v druhé polovině roku 2005. Výsledkem projektu je přehled a dokumentace jednotlivých rizikových objektů a míst rozdělený podle jednotlivých toků. Získané podklady zpracováváme do tištěné i digitální podoby, aby mohly být poskytnuty jednotlivým obcím a dalším institucím jako podklad pro povodňovou prevenci.

  Ediční program pro CHKO Český kras
  garant: Miroslav Lupač
  hlavní sponzor: SFŽP ČR, Ministerstvo životního prostředí

  Cílem tohoto projektu je vydávání neperiodických publikací souvisejících s regionem CHKO Český kras, a to zejména s informačním obsahem, určených jednak návštěvníkům CHKO a jednak specifickým cílovým skupinám. Vydali jsme takto celou řadu publikací jejichž seznam a v některých případech i elektronické verze najdete zde (elektronické publikace). Jednalo se například o úvodní publikaci o regionu a jeho potenciálu pro místní Agendu 21, publikaci „Zelené stránky Českého krasu“, publikaci „Návod k použití MA 21 na příkladu projektu v Českém krasu“ a řadu informačních letáků (CHKO Český kras, NPR Karlštejn – nositelka diplomu Rady Evropy a další). V roce 2005 jsme vydali aktualizovanou publikaci „Zelené stránky pro Český kras“, informační a osvětový materiál pro stavebníky „Architektura Českého krasu“. Všechny tyto publikace jsou k dispozici na stránkách projektu (http://ceskykras.agenda21.cz/) Na přelomu roku 2005 a 2006 jsme se podíleli na vydání tří popularizovaných a reprezentativně zpracovaných strategických materiálů pro Český kras (Strategický plán, Koncepce udržitelné turistiky, Akční plán „Voda“). Vydavatelem těchto publikací byla Společnost pro rozvoj Českého krasu a finančně jejich vydání podpořil Středočeský kraj. Zájemcům je můžeme zaslat poštou na základě e-mailové objednávky.

  Společnost pro rozvoj Českého krasu a místní Agenda 21
  garant: Miroslav Lupač

  Místní Agenda 21 v Českém krasu je soubor systematických i nárazových činností, které mají vést k všestranné podpoře udržitelného rozvoje regionu a jejich klíčovým prvkem je mezisektorová spolupráce. Od roku 1998 proběhla řada setkání, seminářů, prezentací, ale hlavně konkrétních projektů. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na samostatných projektových stránkách (http://ceskykras.agenda21.cz).

  Co to je Agenda21 a místní Agenda21? (www.agenda21.cz)


  hlavní koordinátor projektu: Miroslav Lupač   |@ i |