Přejděte na obsah.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Agentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí. Byla založena 24. 3. 1992. Posláním organizace je uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou dětí a mládeže.

Agentura Koniklec je kromě Ceny ministra životního prostředí ČR (1996) držitelem ceny japonské nadace „The Sasakawa Peace Foundation“ O nejlepší ekologické projekty roku (1997), Ceny Britské rady za projekt místních Agend 21 v Českém krasu a Ceny Ford Motor Company na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví (2001). V roce 2002 obdržela Správa CHKO Český kras, která je hlavním partnerem místní Agendy 21 v Českém krasu, 3. cenu v soutěži pro veřejnou správu „O lidech s lidmi“ za společný projekt strategického plánování udržitelného rozvoje v širším regionu Českého krasu.

Agentura Koniklec je řízena Radou ve složení Ing. Michael Kulík, Mgr. Michael Pondělíček, Miroslav Lupač a Ing. Jaromír Tříska. Ředitelem a statutárním zástupcem Agentury Koniklec je od roku 1996 Miroslav Lupač. Agentura Koniklec má v současné době 4 stálé pracovníky a řadu dlouhodobých externích spolupracovníků. Agentura Koniklec velmi úzce spolupracuje s ostatními nestátními neziskovými organizacemi, například se Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza, Českým svazem ochránců přírody, Regionálním environmentálním centrem ČR, Ústavem pro ekopolitiku, sdružením Arnika a dalšími.

V minulosti se AK výrazně profilovala zejména projekty Sněm dětí České republiky pro životní prostředí, Celostátní informační servis ke Dni Země, Informační systémy o životním prostředí, Prodej a distribuce ekologické literatury a dalšími. Kromě toho se AK účastnila přípravy řady koncepčních materiálů v oblasti ekologické výchovy a osvěty a vždy úzce spolupracovala s Ministerstvem životního prostředí. AK se výrazně etablovala také v oblasti ediční a publikační činnosti, a to vydáváním  periodických a neperiodických publikací a tvorbou multimediálních a audiovizuálních děl (edice „Živly“).

V současnosti se AK věnuje zejména ambiciózní vzdělávací kampani pro talentovanou mládež „Živly“, která vznikla jako širší rámec pro ekologickou výchovu z projektu Sněmu dětí pro ŽP. Mezi další významné projekty patří informační a osvětová činnost pro veřejnost (a zapojování veřejnosti do rozhodování o ŽP a plánování udržitelného rozvoje), Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 a environmentální osvěta v CHKO Český kras.

Cenu ministra životního prostředí ČR obdržela Agentura Koniklec v roce 1996 za originální způsob praktické realizace ekologické výchovy dětí v působnosti nevládních organizací.

Přehled VYBRANÝCH VÝZNAMNÝCH aktivit

1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 19 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

1992 – ?
Zahajujeme systematické vytváření oborových databází v oblasti životního prostředí, vývoj databázových aplikací a metainformačních systémů, rešerše vlastních i veřejných zdrojů, informační systémy o životním prostředí
1992
Je zahájena kampaň „Říkej mocným pravdu“, do korespondenční kampaně se zapojily desetitisíce dětí, první dětské slyšení
1993
Probíhá druhé dětské slyšení, vzniká Sněm dětí ČR pro životní prostředí
1993 - ?
Začíná systematická činnost SDČR-ŽP
1995
Je zpracována studie „Plnění usnesení Vlády ČR č. 232/92“ (zadavatel MŽP ČR)
1996
Probíhá kampaň k propagaci ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“
Vyvíjíme digitální aplikaci „Životní prostředí v České republice – přehled stavu a kontaktů“
1996 - 1997
Probíhá druhá korespondenční kampaň SDČR-ŽP
1997
Začíná vycházet „Obšťastník“ SDČR-ŽP
1998
SDČR-ŽP přechází na systematickou samostatnou činnost členů (měsíční zadání)
Probíhá přeshraniční projekt SDČR a Kinder & Jugendring Sasko
Uskutečňuje se expedice Mongolsko
Sněm dětí ČR pro ŽP vydává knihu „Vzduch jako jeden z živlů“ a natáčí videosnímek „Vzdušný oceán“
1998 – ?
Vytváříme právní informační systém pro odbornou veřejnost „Ekozákon“
Zahajujeme místní Agendu 21 a participativní aktivity v CHKO Český kras
1999 - ?
Zahajujeme komplexní výchovně – vzdělávací kampaň „Živly“ zahajuje tématem „Oheň – energie“
2000
Kampaň „Živly“ pokračuje tématem „Voda“, natáčíme film „Sen o vodě“
V Českém krasu probíhá pobytová konzultační akce za účasti zahraničních expertů Landscape Stewardship Exchange 2000.
2001
Připravujeme Strategický plán udržitelného rozvoje širšího regionu Českého krasu
Organizujeme výjezdní pracovní setkání pro praktickou Místní Agendu 21 – Kouřim
Uskutečňuje se Expedice BIHOR
Kampaň „Živly“ pokračuje tématem „Země“, Agentura Koniklec produkuje film „Krajina domova“
2002
Přípravujeme Koncepci udržitelného a šetrného turismu v Českém krasu
Pokračují práce ne Strategickém plán udržitelného rozvoje širšího regionu Českého krasu
Probíhá Informační kampaň pro veřejnost k evropskému významu NPR Karlštejn
Účastníme se přípravy Koncepce EVVO Středočeského kraje – pracovní skupina „veřejnost“
Kampaň Živly se vrací k tématu „Vzduch“
Uskutečňuje se Expedice Skandinavika
2002 - ?
Startuje týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR)
2003
Vzniká Strategický plán udržitelného rozvoje širšího regionu Českého krasu
Probíhá kampaň na zapojení veřejnosti do sledování indikátorů místního UR, Hradec Králové
Kampaň Živly pokračuje tématem „Oheň – energie“
Probíhá benefiční kampaň „Žlutej slon“
Uskutečňuje se expedice Tunguzský meteorit
Uskutečňuje se expedice Slovinsko
2004
Vydáváme první dva reprezentativní tituly edice „Živly“ – Oheň a Země
Kampaň „Živly“ se věnuje tématu „Voda“
Akční plán „Voda“ v návaznosti na Strategický plán rozvoje Českého krasu
Uskutečňujeme komplexní programu zapojování veřejnosti do udržitelného rozvoje Českého krasu
Kampaň na zapojení veřejnosti do sledování indikátorů místního UR proběhne ve Vsetíně, Svitavách a mikroregionu Záhoran
Připravujeme akce pro veřejnost ke Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje
Připravujeme akce pro veřejnost ke Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
Uskutečňuje se expedice La Provence
2005
Připravujeme expedici Baobab a je zahájena související kampaň Madagaskar – laboratoř bohů.
Kampaň „Živly“ je zaměřena na téma „Země“ a získává významnou podporu z programu EU Transition Facility
Získáváme prestižní zakázku od MŽP na zpracování studie o environmentálním poradenství v ČR
Vydáváme pokračování edice Živly – výpravnou publikaci „Voda“.
Po sedmi letech uzavíráme program místní Agendy 21 v Českém krasu a na závěr zpracováváme pro Správu CHKO tři skládačky o lokalitách soustavy Natura 2000.
Probíhá úspěšný program pro děti z Českého krasu „Viděly jste, děti, vydry?...“
Aktivně se podílíme na činnosti TIMUR
Všechny internetové prezentace AK prochází zásadní změnou vzhledu i obsahu
2006
Kampaň „Živly“ byla zaměřena na téma „Vzduch“
Koná se expedice Baobab 2006 a probíhá kampaň Madagaskar – laboratoř bohů.
Agentura Koniklec stojí u založení občanského sdružení TIMUR, o.s., připravuje akce pro veřejnost v Chrudimi, Příbrami a Mladé Boleslavi a první verzi nástroje na prezentaci výsledků indikátorů
Agentura Koniklec se stává partnerem projektu „Ústecko – živý region“ Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. podpořeného Evropským sociálním fondem.
Získáváme prestižní zakázku od MŽP na zpracování studie o environmentálním poradenství na evropské úrovni
Získáváme podporu programu Transition Facility pro klíčový projekt systému environmentální asistence SENAS.
2007
Kampaň „Živly“ byla zaměřena na téma „Energie“
Vzniká samostatná expozitura AK – Živly a přebírá zodpovědnost za kampaň Živly, Sněm dětí ČR pro ŽP, expedice a edici Živly.
Dokončujeme a s výbornými ohlasy představujeme Systém envirnomentální asistence SENAS.
Stáváme se členy ad hoc pracovní skupiny pro environmentální poradenství při meziresortní pracovní skupině pro EVVO a spolupracujeme na přípravě usnesení vlády k podpoře environmentálního poradenství
Pořádáme další akce pro veřejnost v rámci TIMUR a zpracováváme zcela nový nástroj na prezentaci výsledků indikátorů
Intenzivně pracujeme na přípravě nástroje na výpočet ekologické stopy školy v rámci projektu „Ústecko – živý region“
Se skupinou geologů připravujeme mapu geologicky významných lokalit a www stránky centrální části Barrandienu
2008
Zahajujeme cyklus seminářů "Praktická a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje".
Uspěli jsme ve výběrovém řízení Magistrátu hlavního města Prahy a díky tomu začali pracovat na aktualizaci pražských modulů systému SENAS a propagaci pražské a přípražské části budoucího geoparku Barrandien
Uspěli jsme v tendru MŽP na zpracování analýzy potřebnosti a využívání environmentálního poradenství v ČR jako hlavní uchazeč. V konsorciu spolu se sdružením BEZK jsme intenzivně pracovali na výzkumech ve všech krajích ČR.
Stali jsme se členy konsorcia vedeného sdružením SEVER (také s účastní sdružení BEZK), které zvítězilo v soutěži MŽP na zpracování analýzy potřebnosti a využívání center environmentální výchovy.
Aktivně se účastníme přípravy Rozvojového programu Environmentálního poradenství na roky 2008-2013. Ten byl nakonec přijat usnesením vlády ČR č. 408/2008.
2009
Úspěšně uzavíráme cyklus seminářů "Praktická a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje", vydáváme sborník a vyhodnocujeme výsledky.
Úspěšně dokončujeme a předáváme výsledky analýzy potřebnosti a využívání environmentálního poradenství v ČR zadavateli. Během roku opakovaně prezentujeme závěry před různými auditorii.
S maximálním úsilím pracujeme na zpracování dat a technickém řešení analýzy potřebnosti a využívání center environmentální výchovy.
Úspěšně uzavíráme projekty SENAS - Praha a propagace pražské a přípražské části Barrandienu.
Spolu s BEZK připravujeme podklady pro Realizační plán Rozvojového programu Environmentálního poradenství na roky 2008-2013. Dokument je následně schválen vládou usnesením č. 1303/2009.
Obnovujeme praktickou spolupráci s 01/71 ZO ČSOP Koniklec a pomáháme s projektem "Ekoporadna Praha" jako subdodavatel pro vítěznou nabídkou v soutěži pražského magistrátu pro poskytování poradenství pražanům.
2010
Agentura Koniklec je zastoupena v Radě pro environmentální poradenství MŽP ČR a podílí se na přípravě a dokončení certifikačních pravidel pro EP. Úspěšně pokračujeme jako partner projektu „Ekoporadna Praha“, dokončujeme první dvouleté období a stáváme se partnerem projektu na další dva roky (projekt podruhé vítězí v tendru MHMP).
Náš projekt „Použití moderních on-line informačních technologií na podporu šetrné turistiky s důrazem na významné lokality CHKO Český kras a další vybrané přírodní zajímavosti v Praze a okolí“ získává podporu z Revolvingového fondu MŽP ČR a jsou vyznačeny první stezky.
Zpracováváme na objednávku MŽP “Analýzu současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR”. Tato analýza se stává důležitým východiskem pro další koncepční činnost MŽP ve vzdělávání úředníků.
Zpracováváme na objednávku MŽP “Geografickou analýzu potřebnosti a využívání environmentálních center na území ČR” jako podklad pro úpravu čerpání prostředků z PO 7 OP ŽP.
Spolupracujeme s CENIA a s Technologickým centrem AV ČR na dokončení projektu výzkumu a vývoje SP/4h1/147/08 „Stručný přehled modelových nástrojů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu s důrazem na komplexní integrované modelové systémy“.
Podílíme se na dokončení projektu VaV Přírodovědecké fakulty UK a společnosti Enviconsult, s. r. o. SP/4i2/40/08 “Systém indikátorů a monitorovací program pro sledování a hodnocení dlouhodobých environmentálních, sociálních a ekonomických změn v národních parcích a biosférických rezervacích České republiky
2011
AK se podílí na projektu Ekoporadna Praha, dokončuje první dvouleté období a vstupuje do konsorcia Ekoporaden, které opět získává zakázku na zajištění EP pro obyvatele hlavního města na roky 2012/2013
AK inovuje asistenční a poradenský systém SENAS a připravuje projekt SENAS New Generation a vydává 3 aktualizace Ekozákona.
AK buduje „virtuální naučné stezky“ v Českém krasu, v Praze a na Kokořínsku a pořádá na těchto stezkách výukové programy.
Díky podpoře MŽP AK pokračuje v přípravě Geoparku Joachima Barranda. Je ustaven přípravný tým, provedeny veřejné prezentace, vytvořeno logo parku.
2012
AK se podílí na práci sítě pražských ekoporaden v konsorciu „Ekoporadny Praha“, pořádá semináře, poskytuje poradenství a publikuje poradenské materiály
AK úspěšně dokončuje projekt „virtuálních stezek“ a pořádá doprovodné akce a prezentace k novým technologiím v šetrné turistice.
13. 6. úspěšně obhajujeme před Radou národních geoparků kandidaturu Geoparku Joachima Barranda.
AK získává podporu pro rozvoj šetrné turistiky a získávání místních průvodců z grantového programu Nadace OKDPodrobnější přehled je k dispozici v jednotlivých výročních zprávách.

Výrobou a distribucí propagačních materiálů ke Dni Země jsme se zabývali od založení organizace do konce devadesátých let.


Prodej literatury o životním prostředí, přírodě a ekologické výchově na akcích pro veřejnost.


Prodej literatury o životním prostředí, přírodě a ekologické výchově na akcích pro veřejnost.


Během projektu Místa 21 jsme v roce 2001 získávali zkušenosti s různými formami práce Místních Agend 21. Součástí projektu bylo pracovní setkání spojené s kampaní na podporu rozvoje středočeského města Kouřim.


Mgr. Michael Pondělíček přebírá z rukou ministra ŽP Ambrozka v budově rektorátu UK cenu v soutěži „O lidech s lidmi“, kterou obdržela Správa CHKO Český kras za společný projekt s Agenturou Koniklec „Strategický plán udržitelného rozvoje širšího území Českého krasu“.


Veřejné připomínkování „Strategického plánu udržitelného rozvoje širšího území Českého krasu“ v obci Mořina.


V roce 2000 jsme natočili videosnímek „Agenda 21 – první zprávy“. Záběr pochází z natáčení v Karlštejně.


Agentura Koniklec je aktivním zakládajícím členem Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj. Snímek zachycuje setkání grémia s náměstkem primátora Hradce Králové nad přípravou přistoupení tohoto města ke společné iniciativě.


Agentura Koniklec zajišťuje pro česká a moravská města kampaně pro veřejnost na podporu zavádění indikátorů místního udržitelného rozvoje. Na snímku poskytuje Michael Pondělíček rozhovor místní televizní společnosti ve Svitavách.


Agentura Koniklec každoročně pomáhá zajišťovat jedno ze stanovišť příležitostné naučné stezky v CHKO Český kras u příležitosti Evropského dne parků – 22. května.


V roce 2004 jsme pomáhali při přípravě Strategií udržitelného rozvoje Libereckého a Ústeckého kraje. Pro oba kraje jsme připravili a uskutečnili na objednávku Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. informační akce pro veřejnost spojené s anketou.